Nominasjonskomiteens liste logo

Stavanger

Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke, som omfatter Rogaland med Stavanger domkirke som bispesete. Det er organisert i 9 prosti, 23 kirkelige fellesråd og 90 sogn.

Stavanger bispedømme innbefatter kommunene: Bjerkreim, Bokn, Eigersund, Gjesdal, , Haugesund, Hjelmeland, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sauda, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Suldal, Time, Tysvær, Utsira, Vindafjord.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Stavanger bispedømme

Faste medlemmer
Brit Nelly Ness Tveit. Foto.
Brit Nelly Ness Tveit
Alder: 61 år
Bosted: Vikebygd
Stilling: Familieterapeut / miljørettleiar

Eg har erfaring frå sokneråds- og trusopplæringsarbeid i små kyrkjelydar med få ansatte. Eg er oppteken av korleis me kan hjelpe og styrkje kyrkjelydane sitt viktige arbeid i nærmiljøet, med særleg fokus på trusopplæring og diakonalt arbeid. Kyrkja skal forkynne evangeliet og vera open og inkluderande. Eg ynskjer ei styring av kyrkja som er nær folket, som ikkje blir for byråkratisk og krevjande, men som forstår og støtter fotfolket.

Kristine Brunvathne Bjerkestrand. Foto.
Kristine Brunvathne Bjerkestrand
Alder: 38 år
Bosted: Stavanger
Stilling: Rådgiver

Jeg er opptatt av kirken skal være en relevant og inkluderende aktør i menneskers nærmiljø. Den må ha stor takhøyde og evne å møte alle mennesker, uavhengig av livssituasjon eller bakgrunn. Jeg er opptatt av kvalitet i gudstjenestene, både musikalsk, liturgisk og i forkynnelsen.

Varamedlemmer
Willy Finnbakk. Foto.
Willy Finnbakk
Alder: 64 år
Bosted: Time
Stilling: Matprodusent/Bonde

Vil være med å utvikle organiseringen av den norske kirke.

Geir Skeie. Foto.
Geir Skeie
Alder: 69 år
Bosted: Stavanger
Stilling: Professor

Jeg ønsker å bidra til gode arbeidsvilkår i den lokale menighet. Da kan den vise åpenhet for alle og bidra til lokalsamfunnet, gjennom gode medarbeidere og ved gode vilkår for frivillig innsats. Den lokale kirke er et fellesskap av troende, og troen viser seg i handling, gjennom kamp for rettferdighet, støtte til de svake og sårbare og omsorg for skaperverket.

Camilla Mariann Skjældal Cazon. Foto.
Camilla Mariann Skjældal Cazon
Alder: 27 år
Bosted: Randaberg
Stilling: Student

Min store hjertesak er at alle skal ha tilgang på en lokalkirke som ivaretar hele mennesket, gjennom alle livets faser. Med andre ord kjemper jeg for lokal tilhørighet, lokalt eierskap og åpne rom for alle.

Atle Blomgren. Foto.
Atle Blomgren
Alder: 52 år
Bosted: Stavanger
Stilling: Seniorforsker
  • Spre kirkens glade budskap til både enkeltmennesker og samfunn
  • Bidra til å snu den sterkt fallende oppslutningen om kirkelige handlinger
  • Skape forståelse for kirkens sentrale rolle i utviklingen av det moderne liberale samfunn
  • Styrke lokalkirken/menigheten overfor sentralkirkelig byråkrati
  • Stoppe tendensen til økende polarisering innad i kirka
Janne Birgitte Ueland. Foto.
Janne Birgitte Ueland
Alder: 25 år
Bosted: Lye
Stilling: Arealplanlegger

Eg ønsker å vere med å utvikle folkekyrkja der alle kan føle seg heime og der kyrkja er til stades i liva til folk der dei er. Dette handlar blant anna om å skape engasjerande og levande gudstenester, men også styrke mangfaldet i tilboda kyrkja gjev gjennom alle livets fasar, blant anna trusopplæring, barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, og kulturelt arbeid.