Nominasjonskomiteens liste logo

Stavanger

Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke, som omfatter Rogaland med Stavanger domkirke som bispesete. Det er organisert i 9 prosti, 23 kirkelige fellesråd og 90 sogn.

Stavanger bispedømme innbefatter kommunene: Bjerkreim, Bokn, Eigersund, Gjesdal, , Haugesund, Hjelmeland, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sauda, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Suldal, Time, Tysvær, Utsira, Vindafjord.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Stavanger bispedømme

Kristine Brunvathne Bjerkestrand. Foto.
Kristine Brunvathne Bjerkestrand
Alder: 38 år
Bosted: Stavanger
Stilling: Rådgiver

Jeg er opptatt av kirken skal være en relevant og inkluderende aktør i menneskers nærmiljø. Den må ha stor takhøyde og evne å møte alle mennesker, uavhengig av livssituasjon eller bakgrunn. Jeg er opptatt av kvalitet i gudstjenestene, både musikalsk, liturgisk og i forkynnelsen.

Geir Skeie. Foto.
Geir Skeie
Alder: 69 år
Bosted: Stavanger
Stilling: Professor

Jeg ønsker å bidra til gode arbeidsvilkår i den lokale menighet. Da kan den vise åpenhet for alle og bidra til lokalsamfunnet, gjennom gode medarbeidere og ved gode vilkår for frivillig innsats. Den lokale kirke er et fellesskap av troende, og troen viser seg i handling, gjennom kamp for rettferdighet, støtte til de svake og sårbare og omsorg for skaperverket.

Camilla Mariann Skjældal Cazon. Foto.
Camilla Mariann Skjældal Cazon
Alder: 27 år
Bosted: Randaberg
Stilling: Student

Min store hjertesak er at alle skal ha tilgang på en lokalkirke som ivaretar hele mennesket, gjennom alle livets faser. Med andre ord kjemper jeg for lokal tilhørighet, lokalt eierskap og åpne rom for alle.

Brit Nelly Ness Tveit. Foto.
Brit Nelly Ness Tveit
Alder: 61 år
Bosted: Vikebygd
Stilling: Familieterapeut / miljørettleiar

Eg har erfaring frå sokneråds- og trusopplæringsarbeid i små kyrkjelydar med få ansatte. Eg er oppteken av korleis me kan hjelpe og styrkje kyrkjelydane sitt viktige arbeid i nærmiljøet, med særleg fokus på trusopplæring og diakonalt arbeid. Kyrkja skal forkynne evangeliet og vera open og inkluderande. Eg ynskjer ei styring av kyrkja som er nær folket, som ikkje blir for byråkratisk og krevjande, men som forstår og støtter fotfolket.

Atle Blomgren. Foto.
Atle Blomgren
Alder: 52 år
Bosted: Stavanger
Stilling: Seniorforsker
  • Spre kirkens glade budskap til både enkeltmennesker og samfunn
  • Bidra til å snu den sterkt fallende oppslutningen om kirkelige handlinger
  • Skape forståelse for kirkens sentrale rolle i utviklingen av det moderne liberale samfunn
  • Styrke lokalkirken/menigheten overfor sentralkirkelig byråkrati
  • Stoppe tendensen til økende polarisering innad i kirka
Janne Birgitte Ueland. Foto.
Janne Birgitte Ueland
Alder: 25 år
Bosted: Lye
Stilling: Arealplanlegger

Eg ønsker å vere med å utvikle folkekyrkja der alle kan føle seg heime og der kyrkja er til stades i liva til folk der dei er. Dette handlar blant anna om å skape engasjerande og levande gudstenester, men også styrke mangfaldet i tilboda kyrkja gjev gjennom alle livets fasar, blant anna trusopplæring, barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, og kulturelt arbeid.

Anne Brit Ree
Alder: 68 år
Bosted: Bryne
Stilling: Pensjonist
Eg vil arbeida for at Stavanger bispedømme skal kjennast på at:
Alle folk er velkomne i kyrkja.
Der møter vi Jesus som elskar oss alle!
Trusopplæring og konfirmasjonsarbeid.
Samfunnsengasjement og misjon er viktig.
Ryddige og opne prosesser når saker skal avgjerast.
Arvid Bø. Foto.
Arvid Bø
Alder: 74 år
Bosted: Randaberg
Stilling: Pensjonist

Jeg er opptatt av at DNK som folkekirke skal forkynne evangeliet, forvalte sakramentene og drive diakoni. Videre vektlegger jeg kirkens kulturelle posisjon og oppgave gjennom vår historie. Jeg vil arbeide for et helhetlig og overordnet perspektiv. Jeg ønsker stor takhøyde og mindre båstenkning. Alle bispedømmeråd bør ha lik praksis i ansettelsessaker og det bør ikke gis mulighet til å vektlegge samlivsform i tilsettingssaker.

Beate Steinsvik Jansen. Foto.
Beate Steinsvik Jansen
Alder: 28 år
Bosted: Fogn
Stilling: Teologistudent

Jeg ønsker en kirke med inkluderende, aksepterende og imøtekommende troende, en kirke hvor det er rom for ulikhet, en kirke hvor Jesu kjærlighet til menneskene blir synlig. At alle kan føle seg hjemme i kirken, og at den enkelte i menigheten får mulighet til å bidra med sine evner, talenter og idéer, mener jeg bør være et mål for oss fremover.

Haldis Karine Nilsen
Alder: 65 år
Bosted: Jøsenfjorden
Stilling: Plan/Forvaltningssjef

Det viktigaste for kyrkja å formidle er Guds nåde. At kvar og ein er verdifull og at Gud vil at me skal ta vare på kvarandre. Eg ønskjer ei romsleg kyrkje med takhøgde og låg terskel.

Kyrkjas største utfordring er å rekruttera inn nye medarbeidarar og unge medlemmer og unngå for stort fokus på saker der det er usemje.

Magnar Hole Polden
Alder: 24 år
Bosted: Bryne
Stilling: Dataelektroniker
Willy Finnbakk. Foto.
Willy Finnbakk
Alder: 64 år
Bosted: Time
Stilling: Matprodusent/Bonde

Vil være med å utvikle organiseringen av den norske kirke.