Nominasjonskomiteens liste logo

Tunsberg

Tunsberg bispedømme

Tunsberg bispedømme er et bispedømme innen Den norske kirke som omfatter menighetene i Vestfold og Buskerud, med Tønsberg domkirke som bispesete. Det er organisert i 10 prostier, 34 kirkelig fellesråd og 113 kirkesokn.

Tunsberg bispedømme innbefatter kommunene: Ål, Drammen, Færder, Flå, Flesberg, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Horten, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Larvik, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Øvre Eiker, Ringerike, Rollag, Sandefjord, Sigdal, Tønsberg.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Tunsberg bispedømme

Glenn Agung Hole. Foto.
Glenn Agung Hole
Alder: 46 år
Bosted: Drammen
Stilling: Konsulentdirektør og Associate Professor

La oss skape et bærekraftig og inkluderende samfunn med kirken som katalysator! Med min bakgrunn som toppleder, vil jeg jobbe for en kirke som fremmer inkludering og gir lokalkirkene mer autoritet. Sammen kan vi sikre at kirken er et sted der alle føler seg verdsatt og møtt med nestekjærlighet. Stem på meg om du vil bidra til å bygge en kirke som bygger broer og styrker nestekjærlighetens kraft!

Gunnbjørg Furuset. Foto.
Gunnbjørg Furuset
Alder: 58 år
Bosted: Sandefjord
Stilling: Seniorveiviser ved Lærings – og mestringssenteret i Sandefjord kommune

Jeg brenner for inkluderende fellesskap, og at vi som lokal folkekirke møter menneskene der de er. Like viktig som våre aktiviteter innenfor kirkeveggene er det å koke havregrøt på ungdomsskolen eller invitere til eldretreff på et seniorsenter. Vi trenger hverandre, sa Kongen i nyttårstalen. Elsk hverandre slik jeg har elsket dere, sa Jesus. Dette inspirer meg til å stille som kandidat til Bispedømmerådsvalget.

Sebastian Kaltoft Hansen. Foto.
Sebastian Kaltoft Hansen
Alder: 19 år
Bosted: Sandefjord
Stilling: Lærling innenfor restaurant og serverings fag

Inkludering av ungdom i kirken er viktig for å sikre en sterk og relevant fremtid, spesielt hvis vi ønsker at kirken skal opprettholdes som et trygt og sentralt sted for alle, uavhengig av alder eller bakgrunn. Basert på min erfaring som aktiv ungdomsleder i kirken, opplever mange at de faller fra etter konfirmasjonstiden. Det vil i de kommende årene være essensielt at kirken tilpasser seg og utvikler seg for å kunne imøtekomme de kommende generasjonene.

Roar Olsen. Foto.
Roar Olsen
Alder: 66 år
Bosted: Hønefoss
Stilling: Selvstendig journalist og markedsfører

Den norske kirke må synliggjøre seg i større grad. Kirke skal være åpen for alle og terskelen for å komme inn må være lav. Kirken må vise medmenneskelighet, vise seg frem som en positiv inkluderende kirke som bryr seg om andre. Kirken skal være et trygt og varmt sted å komme. Alle som kommer til kirken, skal føle seg verdsatt. Stem gjerne på meg.

Elisabeth Aasland. Foto.
Elisabeth Aasland
Alder: 62 år
Bosted: Nøtterøy
Stilling: Regnskapsfører

Vi må legge til rette for gudstjenester og arrangement som gjør at folk søker til kirken, vår kristne kulturarv og tro. Jeg vil jobbe for at kirken og det gode budskap skal bli en mer naturlig del av folks hverdag. I tillegg må vi være til stede på arenaer der folk ferdes. En åpen, raus og inkluderende kirke.

Anne Gerd Jorde. Foto.
Anne Gerd Jorde
Alder: 67 år
Bosted: Gol i Hallingdal
Stilling: Pensjonist - tidlegare førskulelærar og kyrkjeverje

Eg meiner det er viktig at kyrkja når ut til yngre generasjonar (barn, ungdom, unge vaksne og barnefamiliar). Vi treng fleire samlingar tilpassa barnefamiliar og kontinuerleg barnearbeid i alle sokn. Eg ynskjer ei auka bevisstgjering av misjonsarbeid innanfor kyrkja. Kyrkja må bli ein plass der absolutt alle kan finne seg til rette uavhengig av meiningar og legning.

Marianne Borgersen. Foto.
Marianne Borgersen
Alder: 24 år
Bosted: Mjøndalen
Stilling: Kundekonsulent i Tolkenett

Kirken skal være et sted for alle uansett hvor du er ifra, hvem du er, hvem du elsker eller hvor du har vært. Siden jeg var tretten år, har jeg vært i lokalt ungdomsarbeid og har vært aktiv i ungdomsrådet til Tunsberg. I samfunnet må kirken bli en plass en kan komme og være den en er på utsiden av kirken, den en er i sitt eget og Guds bilde.

Astrid Linnea Svalestuen Boman. Foto.
Astrid Linnea Svalestuen Boman
Alder: 66 år
Bosted: Lier
Stilling: Pedagogisk leder, barnehage

Jeg ønsker at kirken skal være et sted der alle opplever seg sett og elsket av Gud. Kirken trenger å være synlig i nærmiljøene våre ved å skape åpne, inkluderende møteplasser for barn, unge og voksne i menighetene vår. Har lang erfaring fra menighetsråd og styrevern i ulike organisasjoner. Jeg ønsker en kirkeordning der lokalkirken får mer myndighet, med en samlende ledelse.

Pål Peter Syse. Foto.
Pål Peter Syse
Alder: 68 år
Bosted: Tjøme
Stilling: Senior rådgiver

Jeg er opptatt av nærhet både til Gud og bibelens budskap, men også mellom og til mennesker i og utenfor Den Norske Kirke. Vi må også praktisere organisatorisk nærhet innen kirken fra menighetsråd til Kirkemøte. Terskelen skal være lav og døren høy til vårt kirkelige fellesskap.

Kristin Bohnhorst Kinserdal. Foto.
Kristin Bohnhorst Kinserdal
Alder: 66 år
Bosted: Stokke
Stilling: Pensjonist. Tidligere sykepleier

Har vært medlem av Stokke menighetsråd i 8 år. Kirken bør være en fellesskapskirke der alle kan finne sin plass, uansett funksjonsnivå og ressurser. Kirken må være i front når det gjelder å skape et grønnere samfunn slik at vi sammen kan ta vare på og verne om skaperverket.

Øystein Moursund. Foto.
Øystein Moursund
Alder: 64 år
Bosted: Drammen
Stilling: Senior prosjektleder og daglig leder

Det er viktig å jobbe med barn og unge slik at de føler at de har en tilhørighet til kirkens miljø. De unge er vår framtid og kirkens nye bærere av vår lange kultur og tradisjon. Vi må arbeide for en åpen og inkluderende kirke der hvor alle føler seg verdsatt og ivaretatt. En stemme til meg vil være med på å bygge en åpen og inkluderende kirke hvor alle i aldre aldere skal trives, føle seg hjemme og møte Guds ord.

Arild Øystese Hansen. Foto.
Arild Øystese Hansen
Alder: 66 år
Bosted: Ål i Hallingdal
Stilling: Rådgiver i Hansen Project Partner

En klok leder sa en gang: «Kirken har mange ulike oppgaver, men ett oppdrag: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler!» – Med egne erfaringer fra arbeid i misjon og bistand er jeg opptatt av at vi har et stort ansvar for våre brødre og søstre som ber om hjelp, enten det er materielt eller åndelig. En kirke som ønsker å være sann og troverdig kommer ikke utenom et aktivt engasjement for alle, også de som lever utenfor våre egne grenser.

Roy Skårslette. Foto.
Roy Skårslette
Alder: 70 år
Bosted: Sandefjord
Stilling: Pensjonist

Jeg vil bidra til åpenhet og samarbeid mellom menighetene med vekt på inkludering og menneskeverd. Dette er viktig gjennom diakonalt arbeid med vekt på nye statsborgere og unge og gamle som sliter. Jeg har tro på at Den norske kirkes syn på kunst og kultur må utvikles og brukes i en inkluderende og relasjonsbyggende kontekst med vekt på internasjonal og tverrkulturell forståelse.

Bjørg Herdis Bøe Hansen. Foto.
Bjørg Herdis Bøe Hansen
Alder: 21 år
Bosted: Hønefoss
Stilling: Helsefagmedarbeider