Nominasjonskomiteens liste logo

Om oss

Det er valgår i Den norske kirke. Ved kirkevalget velges det kandidater til både lokale menighetsråd, regionale bispedømmeråd og nasjonalt kirkemøte.

Kandidatene som velges inn er med å styre kirken de neste fire årene.

Før et kirkevalg lager ulike nomineringsgrupper valglister. Dette gjør de ved å rekruttere kandidater, som settes opp på listene. Disse valglistene må innfri diverse krav, som blant annet går på kjønnsbalanse og alderssammensetning.

Nominasjonskomiteens liste er uavhengig av kirkepartier og interessegrupper. Komiteen er satt sammen av lokale menighetsråd og ungdomsråd. Nominasjonskomiteens liste har som mål at kandidatene skal speile det mangfoldet av oppfatninger som finnes i menighetene. Kandidatene på Nominasjonskomiteens liste presenterer derfor sakene de selv brenner for.
Det er flere grupperinger som utarbeider egne lister i de fleste bispedømmer, Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke